Ubytovací řád chat ALBATROS

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1.1 Ubytování hostů v Chatách Albatros se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Chaty Albatros (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

 1.2 Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či zápis do ubytovací knihy.

1.3 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v areálu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany ubytovatele upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku. 

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1 Host je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty, se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele albatros2004@volny.cz

2.2 K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta.

2.3 Úhrada ceny za službu stanovenou ubytovací smlouvou se odvíjí od podmínek, které jsou součástí potvrzení objednávky ubytování ze strany ubytovatele. Ubytovatel si vyhrazuje právo mít službu vždy finančně zajištěnou.Je-li to sjednáno při vzniku ubytovací smlouvy, může ubytovatel vyžadovat zálohu ve výši 100 %, splatnou po uzavření ubytovací smlouvy. Není-li stanoveno jinak, probíhá úhrada ceny, záloha ve výši 50 % z celkové ceny za ubytování, doplatek v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.

3.1 Neuhradí-li host případnou požadovanou zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší. 

3.2 Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena v podmínkách rezervace, které jsou hostovi k dispozici v okamžiku uzavírání smlouvy o ubytování. Součástí storno podmínek smlouvy je v případě rezervací vyžadujících zálohu ve výši 100 % rovněž výše storno poplatku. V případě rezervací vyžadující 50% zálohu se storno poplatek rovná 100%  z výše uhrazené zálohy a to v případě zrušení objednávky 20-0 dnů před nástupem na ubytování.

3.3 V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto Ubytovacího řádu.

4. Příjezd do areálu

4.1 Host ohlásí svůj příjezd.

 4.2 Host předloží svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož lze ověřit totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele. Ubytovatel má právo hosta odmítnout ubytovat, nesplní-li podmínky stanovené zákonem o pobytu cizinců či vyplývající z občanského zákoníku.

 4.3 Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 15:00 hodin v den avizovaného příjezdu. 

4.4 Při nástupu k ubytování host uhradí částku odpovídající ceně ubytování, ubytovatel vystaví hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení pobytu. V případě, že ubytování bylo hrazeno hostem předem prostřednictvím zálohy ve výši 100 % přímo ubytovateli, vystaví v den nástupu hosta ubytovatel daňový doklad stvrzující přijetí zálohy v její výši v písemné nebo elektronické formě.

4.5 Host tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy, jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Obecná pravidla ubytování

• V areálu mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování řádně přihlášeni 

• Každá chata má k dispozici 1x parkovací místo, parkování na místě vyhrazené ubytovatelem

• Odjezd z areálu do 10:00, příjezd od 15:00 

• V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč

• Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holicích strojků, vysoušečů vlasů a osobních počítačů

• V chatách i celém areálu NESMÍ hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat a vynášet nábytek, zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy 

• V době od 22 hodin do 6 hodin hosté dodržují noční klid

• Návštěvy jsou po domluvě možné v době od 8 do 22 hodin

• Kouření ve vnitřních prostorách chalupy je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!, na zahradě je kouření povoleno.

• Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělé osoby v prostorách areálu,rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách areálu

• Rozdělávání malého ohně za účelem opékání či grilování je povoleno pouze na místě určeném, kdy po skončení je nutné, aby host tento oheň řádně uhasil. Rozdělávat oheň či gril v areálu je možné od 18:00hodin. Toto platí, pokud není vyhlášen zákaz rozdělávání táborových ohňů hasičským záchranným sborem!

• Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky, hygienické vložky a obdobné materiály, kterépatří do košů či popelnice

• Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle občanského zákoníku a jiných platných předpisů

• Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby

• Cena je účtována za celý objekt pro 1–4 osoby. V případě každé další osoby je účtována přistýlka 350,- Kč/noc

• V areálu jsou veškerá zvířata zakázána, pokud není s majitelem objektu dohodnuto jinak

• Klient je povinen včas uhradit zálohu. Dodržet sjednané podmínky pobytu – objednaný počet osob – v případě jakékoliv změny je povinen informovat pronajímatele – v případě porušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále se důkladně seznámit se stavem objektu při nástupu – na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých). Pobytu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let. Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením zařízení a dodržovat pokyny pronajímatele. Objekt odevzdat ve stejném stavu, v jakém ho převzal. 


5. Pojištění

Objekt a vybavení jsou pojištěny pouze na odpovědnost pronajímatele za jím způsobené škody a živelní pohromy, nikoliv proti škodám na majetku klienta, ani škodám způsobeným klientem. Pronajímatel doporučuje klientovi uzavřít veškeré potřebné pojištění. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby klienta.

Vhodná pojistka AXA – krytí rizik při škodách v objektu + pojištění STORNA:
 cestovního pojištění s krytím rizik pro tuzemské cesty od AXA Partners/Assistance

Pro sjednání s naší maximální slevou stačí zákazníka nasměrovat na odkaz níže.
e-chalupy.cz/pojisteni-axa

6.Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky pro pobyty nabývají účinnosti dnem 01.01.2022. 

Klient potvrzuje, že byl se zněním všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje zasláním objednávky. 

Zasláním objednávky klient uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k účelům týkajících se objednávky klienta

 

 

 

Přijeďte si opravdu užít Vaší dovolenou do pěkného prostředí Slapské přehrady v lokalitě Ždáň s možností bohatého vyžití.

O nás

Náš areál funguje již 18 let a máme řadu spokojených klientů, kteří se rádi vracejí. Zajistěte si včas termín Vaší dovolené.

GPS N 49.797592 a GPS E 14.423949

Více informací

Rychlý kontakt

V připadě jakehokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat, k dispozici máte kromě mobilního čísla a emailové adresy také online kontaktní formulář

Kontaktujte nás pomocí formuláře

Úvod | Informace | Fotogalerie | Ceny | Kontakty | Aktivity
Copyright © 2009 VisualFresh.cz. All rights reserved.